Den, der registreres personoplysninger omkring, kaldes den registrerede. Som registreret har man en række rettigheder, som bliver beskrevet nærmere i det følgende.

Formålet med disse rettigheder er at skabe åbenhed omkring, hvem der behandler personoplysningerne, at give den registrerede mulighed for indsigt i hvilke personoplysninger, der behandles om denne, samt at give den registrerede mulighed for, at få urigtige oplysninger slettet eller berigtiget.

Når vi modtager en anmodning fra en registreret om f.eks. indsigt, berigtigelse, sletning osv., svarer vi på denne uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

Kontaktoplysninger på Amtrup Webs dataansvarlige:

Sabrina Amtrup sabrina@webjura.dk

Ret til indsigt

Den registrerede har ret til indsigt. Det betyder, at vedkommende har:

 • Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om pågældende

 • Ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager

Formålet med rettigheden er at skabe gennemsigtighed, og samtidig give den registrerede mulighed for at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte og behandles lovligt. Den registrerede kan kun få indsigt i oplysninger om den registrerede selv.

Amtrup Web kan afvise at imødekomme en anmodning om indsigt, hvis imødekommelsen vil krænke andres rettigheder og friheder. Dette omfatter f.eks. forretningshemmeligheder og intellektuel ejendomsret. Vi kan også undlade at imødekomme en anmodning om indsigt, hvis afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den registrerede selv eller offentlige interesser, overstiger hensynet til den registreredes interesser i at modtage indsigt.

Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring). Den registrerede har således ret til berigtigelse, hvis denne bliver opmærksom på, eller får mistanke om, at vi behandler urigtige personoplysninger om vedkommende. Den registrerede har kun ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om registrerede selv.

Udover selv at berigtige de urigtige personoplysninger i vores eget system, har vi pligt til at underrette dem, vi har videregivet de urigtige eller ufuldstændige personoplysninger til.

Ret til sletning

Den registrerede har ret til at få slettet personoplysninger om sig selv. Den registrerede har ret til at få personoplysningerne slettet i følgende situationer:

 • Hvis det ikke længere er nødvendigt for os at have personoplysninger om den registrerede af hensyn til det formål, hvormed oplysningerne indsamles

 • Hvis den registrerede trækker et givent samtykke til behandling tilbage, og vi samtidig ikke har anden hjemmel for behandlingen

 • Hvis vi behandler personoplysningerne ulovligt

 • Hvis sletning følger af EU-lovgivning eller dansk lovgivning

 • Hvis den registrerede udøver sin ret til indsigelse

 • Hvis vi er udbyder af en informationssamfundstjeneste (f.eks. et socialt netværk), og behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke givet af den registreredes forældremyndighedsindehavere, og den registrerede tilbagekalder samtykket efter at være fyldt 13 år

Oplysningerne skal slettes på en sådan måde, at de ikke kan genskabes.

Udover selv at slette personoplysningerne i vores egne systemer, er vi forpligtede til at underrette dem, vi har videregivet oplysningerne til.

Der gælder en række undtagelser fra retten til sletning. I følgende tilfælde er vi ikke forpligtede til at slette personoplysningerne:

 • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed

 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi som dataansvarlig er blevet pålagt

 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet samt af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål

 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling

Den registrerede har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring. Dette gælder i følgende tilfælde:

 • Den registrerede bestrider rigtigheden af personoplysningerne. Behandlingen skal begrænses i perioden indtil, det er fastslået, om personoplysningerne er korrekte

 • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og den registrerede modsætter sig sletning af oplysningerne, men anmoder om begrænsning af anvendelsen

 • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling. Behandlingen af oplysninger skal således begrænses i den periode, hvor det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser

Den registrerede skal underrettes, inden vi ophæver en begrænsning af behandlingen.

Udover at begrænse en behandling af personoplysninger i vores egne systemer, er vi forpligtede til at underrette dem, som vi har videregivet oplysningerne til.

Ret til dataportabilitet

Den registrerede har ret til at modtage egne personoplysninger, som denne har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring. Den registrerede har også mulighed for at overføre disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Disse rettigheder opstår, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Vores behandling af oplysninger om den registrerede foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt

 • Den registrerede har selv givet os de personoplysninger, som vi behandler

Denne ret finder ikke anvendelse, når behandlingen er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlig har fået pålagt.

Retten må i øvrigt ikke krænke andre rettigheder eller frihedsrettigheder.

Ret til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger. Rettigheden gælder kun i tilfælde, hvor vi behandler personoplysninger på et af følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt

 • Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysningerne, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn

Indsigelsen kan ikke imødekommes, hvis vi ved lov er blevet pålagt at foretage den konkrete behandling, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Den registrerede har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker vedkommende.

Den registrerede har også ret til ikke at blive underlagt en automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende oplysningerne til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende den registrerede, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den registreredes arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

Vi må ikke træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling eller profilering over for den registrerede, når disse to betingelser er opfyldt:

 • Afgørelsen eller profileringen har retsvirkning for eller påvirker betydeligt den registrerede

 • Afgørelsen eller profileringen indebærer en evaluering af den registreredes personlige forhold

En automatisk behandling er en behandling, der sker uden nogen form for menneskelig indgriben.